51°54'18.6"N 4°09'52.5"E

51.905153, 4.164585

In naam van Oranje,

doe open de poort!

De watergeus ligt aan de wal:

De vlootvoogd der Geuzen, hij maakt geen akkoord

Hij vordert Den Briel of uw val

Dat is het bevel van Lumey op mijn eer

En burgers, hier baat nu geen tegenstand meer,

De watergeus komt om Den Briel! (BIS)

 

De vloot is met vijfduizend koppen bemand,

De mannen zijn kloek en vol vuur.

Een ogenblik nog en zij stappen aan land,

Zij wachten bericht binnen 't uur;

Gij moogt dus niet dralen, doet open die poort,

Dan nemen de Geuzen terstond zonder moord

Bezit van de vesting Den Briel! (BIS)

 

Komt, geeft de verzek'ring, 'k moet spoedig terug

De klok heeft het uur reeds gemeld.

Ik zeg 't U, geeft gij mij de sleutels niet vlug

Dan is reeds uw vonnis geveld.

De wakkere Geuzen staan tandenknarsend daar.

Zij wetten hun zwaarden en maken zich klaar.

En zweren: "Den dood of Den Briel!" (BIS)

 

Hier dringt men naar buiten, daar schuilt men bijeen

En spreekt over Koppestocks last:

"De stad in hun handen of anders de dood"

't Besluit tot het eerste staat vast!

Maar nauw'lijks is hiermee de veerman gevleid,

Of Simon de Rijck heeft de poort gerammeid

En zo kwam de Geus in Den Briel! (BIS)

 

 

 

Brielle, in de middeleeuwen de vijfde stad van het gewest Holland, is een oude vestingstad en de bekendste bedevaartsplaats van Zuid-Holland. De grotendeels uit de 17e eeuw stammende vesting van Brielle is een rijksmonument en een van de best bewaard gebleven verdedigingswerken in Nederland.

Op 1 april 1572 werd de stad ingenomen door de Watergeuzen onder leiding van Lumey en Bloys van Treslong, waarbij de veerman Jan Koppestok een belangrijke rol vervulde. De Inname van Den Briel wordt algemeen gezien als het eigenlijke begin van de opstand tegen Filips II; zie ook Tachtigjarige Oorlog. 

De stad bezit nog steeds haar oude stadswallen, gebouwd volgens het oud-Nederlands vestingstelsel. De vestinggordel van Den Briel heeft negen bastions en vijf ravelijnen en is gerestaureerd tussen 1972 en 1975. Sinds 1713 is er weinig aan de vesting veranderd, waardoor de verdedigingswerken tot de belangrijkste overgebleven vestingwerken van Nederland behoren.

In 1694 drong Menno van Coehoorn aan op modernisering van de vesting. Belangrijk was de inkorting van de stad aan de zuidzijde, waarbij aldaar veel panden werden gesloopt. Het resultaat werd een langgerekte stervormige vesting met negen bastions, vijf ravelijnen, vijf beren met monniken en vier poorten. De uit 1625 daterende Waterpoort werd in 1894 afgebroken. Bewaard bleef wel het bijbehorende midden-18e-eeuwse poortwachtershuis. In 1704 gereedgekomen is de Langepoort. De Kaaipoort uit 1709 werd rond 1860 buiten gebruik gesteld en vervangen door een coupure ter plaatse van de Oostdam. De negen volgens het Oud-Nederlandse stelsel aangelegde bastions zijn het Molenbolwerk met de molen 't Vliegend Hert, het Kruithuisbolwerk met wit gepleisterd kruithuis (circa 1710), het Galgebolwerk met bunker, het Bleykersbolwerk, het Westerbolwerk met bomvrije munitieberging (circa 1860), het Hollebolwerk (Bastion VI), het Oranjebolwerk met bomvrij wachthuis (1860), het Lijnbaansbolwerk met kruitmagazijn en ten slotte het Noordbolwerk met de restanten van de Noordpoort.

Aan de zuidzijde van de havenmond ligt de in 1858 ingerichte havenbatterij, die in 1882 werd verbeterd met een bomvrij wachthuis en vele bunkers. De vestingwerken zijn in 1972-'75 gerestaureerd onder leiding van J. Walraad.

 

[bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Brielle]

 Het Stenen Baak - Het Baken van Den Briel

51°55'41.3"N 4°08'26.7"E

51.928132, 4.140752